Kameraövervakning

1_ic_0482-001 cam-ir-small20731183-origpic-4784c0Vi erbjuder kameraövervakning av butiker utrymmen utemiljöer och fordon. Vi använder mycket Axis, Ubiquity och  Uovision. Inspelningsmjukvaror av olika märken såsom Milestone och Axis med flera.

 

Lite information vad som gäller kameraövervakning:

Allmän information om kameraövervakning

Det är hos länsstyrelsen du ansöker om tillstånd för kameraövervakning. Ansökan lämnar du till länsstyrelsen i det län där kameraövervakningen ska ske.

Kameraövervakningslagen (2013:460) börjar gälla den 1 juli 2013 och ersätter lagen om allmän kameraövervakning samt personuppgiftslagen, i den del den avser kameraövervakning. Syftet med lagen är att med hjälp av kameraövervakning förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Samtidigt ger lagen regler som ska säkerställa att integritetsskyddet är tillfredställande. En nyhet i lagen är att man har lagt till en möjlighet till skadestånd om man blivit kränkt av kameraövervakning i strid med lagen.

Tillstånd till kameraövervakning

Tillstånd till kameraövervakning behövs om man avser att övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är ett offentligt eller privat område. Områden som inte anses upplåtna för allmänheten är till exempel trappuppgångar i flerfamiljshus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig. Om det är fråga om kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde krävs samtycke från de som berörs av övervakningen. Om samtycke inte finns från samtliga berörda, kan övervakning ändå vara tillåtet, om kameraövervakningen behövs för att förebygga brott och att behovet väger tyngre än integritetsintresset. Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för platser dit allmänheten inte har tillträde.

Lagen gäller inte för rent privat övervakning på plats dit allmänheten inte har tillträde.

Anmälan av kameraövervakning

Kameraövervakning i banklokaler, postkontor, butiker, parkeringshus och tunnelbanevagnar/stationer undantas från kravet på tillstånd. Denna förenkling har bland annat gjorts mot bakgrund av behovet av skydd mot rån och stölder i sådana lokaler. Det krävs att en anmälan om övervakningen görs till Länsstyrelsen och – när det gäller övervakning i butiker – en överenskommelse träffas med en organisation som företräder de anställda. En kopia av överenskommelsen ska förvaras på platsen för kameraövervakningen.

Skyltning

Oavsett var kameraövervakningen sker måste man upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Om det inte av förhållandena på platsen framgår vem som bedriver övervakningen, ska upplysning om detta också ske.

Ljudavlyssning samt ljudupptagning

Lagen omfattar även avlyssning eller upptagning av ljud som sker i samband med kameraövervakning. Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd samt att man lämnar upplysning om detta.

Undantag från tillståndsplikten

Trafikverket, polismyndigheten, försvarsmakten och i lagen angivna skyddsobjekt får i vissa fall bedriva kameraövervakning utan tillstånd. Detta gäller också statliga kasinon enligt kasinolagen.

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Regler om kameraövervakning finns i kameraövervakningslagen (2013:460).

Kameraövervakningslagen

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss.

Du behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen.

Länsstyrelsen övervakar att reglerna följs bland annat genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde.

Datainspektionen

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning. Mer information finns på Datainspektionens webbplats.

Avgifter och blanketter

Ansökan eller anmälan görs hos länsstyrelsen i det län där kamera- övervakningen ska ske.

Avgifter 

700 kr 
Anmälan om kameraövervakning

3 700 kr 
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Blanketter

Anmälan om Kameraövervakning

 Hur du fyller i anmälan

Ansökan om kameraövervakning

Hur du fyller i ansökan om kameraövervakning

 


Sök

Nyhetsbrev
Gå med i vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och erbjudandena först!
100% Säkert. Vi skickar inte spam eller säljer din adress!

Facebook